Política de Privacitat

1. Identitat de STK SERVEIS VIRTUALS.

El present portal web pertany a SANDRA CASTANYER CABOT, amb nom comercial STK SERVEIS VIRTUALS (d’ara endavant ?STK SERVEIS VIRTUALS? ) , amb NIF número 21663715S, amb domicili social a l’efecte de donar compliment a l’art. 10 de la Llei dels Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, en Av. Joan Fuster 10 local 1, CP 03100, de Xixona (Alacant).

2. Política de Privadesa i Seguretat.

Des de STK SERVEIS VIRTUALS vetllem i protegim les dades personals i informació dels nostres clients i usuaris, bé quan visiten nostre assetjo web o bé utilitzin la resta dels nostres serveis, segons el que es disposa en la directiva 95/46/CE del parlament europeu i del consell relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la resta de l’ordenament jurídic espanyol i comunitari.

Prova d’això, es plasma en la present Política de Privadesa on es reflecteix el nostre compromís per mantenir i garantir relacions comercials segures mitjançant la protecció de les dades personals, garantint el dret a la privadesa de cadascun dels nostres usuaris i clients.

3. Definició de Dada Personal

Com a “Dada Personal” hem d’entendre qualsevol informació concernent a una persona física identificada o identificable. Entre uns altres, s’inclouen el nom, cognoms, l’adreça postal i electrònica, així com el número de telèfon..

4. Tractaments i Finalitats de les Dades Recollides

Qualsevol dada personal que ens faciliti en visitar nostre assetjo web o durant la prestació dels nostres  serveis, serà tractat de conformitat amb les normes de protecció de dades i només seran recollits, tractats i utilitzats per a finalitats lícites, legítims i informats. A continuació detallem totes les finalitats per les quals recollim informació:

  • STK SERVEIS VIRTUALS recull les dades dels usuaris a través dels diferents formularis de contacte i registre per poder contactar-los i respondre’ls sobre les qüestions plantejades o rebre informació comercial sobre els productes i novetats de STK SERVEIS VIRTUALS .

En qualsevol cas, l’usuari té l’obligació de facilitar les dades de manera veraç i mantenir-los actualitzats, per la qual cosa STK SERVEIS VIRTUALS es reserva el dret d’excloure dels serveis i procedir a la cancel·lació del servei a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

D’altra banda, en qualsevol formulari s’indicarà el caràcter no obligatori de la recollida de determinats dades de caràcter personal, excepte en els camps que s’indiqui el contrari. No obstant això, el no emplenament d’aquestes dades podrà impedir a STK SERVEIS VIRTUALS prestar tots aquells serveis vinculats a tals dades, alliberant-nos de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta d’aquests serveis. És important destacar que cap dada personal serà comunicat a empreses externes sense comptar amb el consentiment del seu titular per a l’enviament de comunicacions comercials d’altres productes i serveis.

Finalment, l’usuari no inclourà, en aquells espais habilitats com a “camps de text lliure”, cap dada de caràcter personal que pugui ser qualificat dins d’aquelles dades pels quals s’exigeix un nivell de protecció de tipus mitjà o alt (a títol enunciatiu i no limitatiu són aquelles dades relatives a ideologia, religió, creences, afiliació sindical, salut, origen racial i/o vida sexual), sense previ avís a STK SERVEIS VIRTUALS segons defineix la normativa vigent. Tampoc podran utilitzar-se per vulnerar els drets a l’honor i intimitat de tercers. Qualsevol informació d’aquest tipus que sigui facilitada es procedirà a la seva eliminació.

5. Seguretat de les seves Dades Personals

STK SERVEIS VIRTUALS té una preocupació especial per garantir la seguretat de les seves dades personals. Les seves dades són emmagatzemades en els nostres sistemes d’informació, on hem adoptat i implantat mesures de seguretat, tècniques i organitzatives, per prevenir qualsevol pèrdua o ús no autoritzat per tercers. En particular, els nostres empleats estan obligats a complir amb el deure secret professional, i han estat degudament informats i formats a aquest efecte.

6. Informació Sobre la Utilització de Cookies

Pel nero fet de visitar el present portal web o utilitzar els serveis de STK SERVEIS VIRTUALS no queda registrat de forma automàtica cap dada de caràcter personal que identifiqui a un Usuari. No obstant això, li informem que durant la navegació pel Lloc Web s’utilitzen “cookies”, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’internauta i que ens permeten obtenir la següent informació analítica:

  1. La data i hora d’accés a la Web, permetent saber les hores de més afluència, i fer els ajustos precisos per evitar problemes de saturació en les nostres hores punta.
  2. El nombre de visitants diaris de cada secció, permetent conèixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut, amb la finalitat de que els usuaris obtinguin un resultat més satisfactori i millorar el disseny dels continguts.
  3. La data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar el Lloc Web per realitzar estudis analítics i estadístics sobre l’ús que té la web.
  4. Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

És important recalcar, que tot usuari ha de llegir i comprendre la política de cookies publicada al portal web per conèixer de forma detallada totes les cookies utilitzades i les seves finalitats.

7. Drets dels Usuaris.

Tots els usuaris  poden exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació mitjançant escrit dirigit a SANDRA CASTANYER CABOT  ?STK SERVEIS VIRTUALS? amb NIF 21663715S, domicili social en l’Av. Joan Fuster 10 local 1, CP 03100, de Xixona (Alacant) o enviant un correu electrònic a info@atenciondellamadas.net

8. No Desitja Rebre Informació de Nosaltres o Desitja Revocar el seu Consentiment?

Qualsevol usuari pot oposar-se a l’ús de la seva informació per a finalitats publicitàries, investigacions de mercat o desenvolupament d’enquestes de satisfacció, així com revocar el seu consentiment a qualsevol moment (sense efecte retroactiu). Per a això, haurà d’enviar un correu electrònic a l’adreça info@atenciondellamadas.net Quan rebi publicitat per correu electrònic, també podrà oposar des d’aquest correu electrònic, punxant a l’enllaç inclòs en el mateix i seguint les instruccions que li siguin facilitades.

9. Canvis a la Política de Privadesa.

Nostra Política de Privadesa podrà sofrir actualitzacions, degudes a canvis i necessitats legals, així com degudes a millores i canvis inclosos en la forma d’oferir i prestar els nostres serveis. Per això, li recomanem que visiti i accedeixi a la nostra Política de Privadesa periòdicament, per poder tenir accés i conèixer els últims canvis que hagin pogut ser incorporats. En cas que aquests canvis guardin relació amb el consentiment prestat per l’usuari, en tal cas li serà enviada una notificació independent i per separat per recavarlo novament.

Si durant la lectura li ha sorgit algun dubte o qüestió sobre la nostra Política de Privadesa o vol exercitar algun dret o acció relativa a les seves dades personals, per favor posi’s en contacte amb nosaltres en la següent adreça de correu electrònic info@atenciondellamadas.net