Avís Legal

1. Titular de la Web

El present portal web pertany a SANDRA CASTANYER CABOT, amb nom comercial STK SERVEIS VIRTUALS (d’ara endavant “STK SERVEIS VIRTUALS” ) , amb NIF número 21663715S, amb domicili social a l’efecte de donar compliment a l’art. 10 de la Llei dels Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, en Av. Joan Fuster 10 local 1, CP 03100, de Xixona (Alacant).

2. Objecte de la Web

STK SERVEIS VIRTUALS posa a la disposició del públic (d’ara endavant usuari), que accedeixi a www.atenciondellamadas.net (d’ara endavant WEB), informació i dades (d’ara endavant CONTINGUTS i/o SERVEIS), mitjançant una web de caràcter informativa. Els CONTINGUTS de la web són proporcionats i creats per la pròpia empresa.

Finalment, per la naturalesa pròpia de la Web, és possible que es modifiquin o incloguin canvis en el contingut de les presents Condicions, per això qualsevol usuari queda obligat a accedir a les present Condicions cada vegada que accedeixi a l’Assetjo Web, assumint que els seran aplicable les condicions corresponents que es trobin vigents al moment del seu accés

3. Accés a la Web

L’accés a la web no requereix el registre previ dels usuaris. No obstant això, per consultar determinats continguts de l’Assetjo Web així com rebre els butlletins de notícies, serà necessari el registre de l’Usuari utilitzant el procediment oportú.

En qualsevol cas, les dades introduïdes per l’Usuari durant el procés de registre hauran de ser exactes, actuals i veraços.

4. Utilització Correcta dels Serveis

L’usuari s’obliga a usar els Serveis de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, queda terminantment prohibit:

 • Utilitzar els Serveis de forma, amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic;
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Serveis, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
 • Realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat una vulneració de qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a STK SERVEIS VIRTUALS o a tercers;
 • Emprar els Serveis i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de l’Assetjo Web per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació;

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que STK SERVEIS VIRTUALS sofrir, en ocasió de l’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades així com qualssevol altres incloses en les presents Condicions Generals i/o les imposades per la Llei en relació amb la utilització de l’Assetjo Web.

Tot usuari menor d’edat haurà d’utilitzar la Web sota el consentiment del seu pare, mare o tutor legal, sent aquests els responsables de qualsevol problema que pogués esdevenir en les compres i en l’ús dels serveis de la mateixa.

STK SERVEIS VIRTUALS vetllarà a tot moment pel respecte de l’ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per interrompre, a la seva sencera discreció, el Servei o excloure a l’usuari de l’Assetjo Web en cas de presumpta comissió, d’algun dels delictes o faltes tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d’observar qualssevol conductes que segons el parer de STK SERVEIS VIRTUALS resultin contràries a aquestes Condicions Generals o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i/o prestigi de STK SERVEIS VIRTUALS.

5. Regles de Conducta

Els usuaris podran contactar amb STK SERVEIS VIRTUALS i interactuar en determinades seccions del portal web, bé a través del Blog o compartint seccions en xarxes socials, sempre que respectin el present codi de conducta:

 1. CAP USUARI PODRÀ FER-SE PASSAR PER UNA ALTRA PERSONA O ORGANITZACIÓ, en cas contrari pot incórrer en falta o delicte segons el Codi Penal i el Codi Civil Español.
 2. NO ES PODRÀ UTILITZAR UN LLENGUATGE IRRESPECTUÓS I OFENSIU. No són admissibles missatges amb amenaces, insults greus o qualsevol altre tipus de comentari que pugui ferir la sensibilitat. En tal cas, STK SERVEIS VIRTUALS es reserva el dret de retirar qualsevol contingut que contravingui la present condició i exercitar les vies judicials oportunes.
 3. QUEDA TOTALMENT PROHIBIT presentar, citar i recomanar empreses, o portals web, i en general realitzar accions de màrqueting o spam. Aquest tipus de continguts seran eliminats juntament amb els comptes que van dur a terme tal acció i fins i tot posar-ho en coneixement de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

6. Drets de Propietat

Tots els continguts de l’Assetjo Web, tals com a textos, articles d’opinió, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i programari, són de l’exclusiva propietat de STK SERVEIS VIRTUALS o de tercers, els drets dels quals sobre aquest tema ostenta legítimament STK SERVEIS VIRTUALS   , estant per tant protegits per la legislació nacional i internacional.

Queda estrictament prohibit la utilització de tots els elements objecto de propietat industrial i intel·lectual amb finalitats comercials així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilación.

7. Exclusió de Garanties i de Responsabilitat

STK SERVEIS VIRTUALS es reserva el dret a interrompre l’accés als serveis a qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada.

En conseqüència, STK SERVEIS VIRTUALS no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la Web ni dels Serveis, per la qual cosa la utilització dels mateixos per part dels usuaris es duu a terme pel seu propi compte i risc, sense que, a cap moment, puguin exigir-se responsabilitats a STK SERVEIS VIRTUALS en aquest sentit.

A més STK SERVEIS VIRTUALS no assumeix responsabilitat alguna derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

 • De la utilització que els usuaris facin dels materials disposats a la web, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts de la pròpia web o dels portals de tercers.
 • Dels eventuals danys i perjudicis als usuaris causats per un funcionament normal o anormal de les eines de recerca, de l’organització o la localització dels continguts i/o accés als serveis i, en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que formen el servei.
 • Dels continguts d’aquelles pàgines a les quals els usuaris puguin accedir des d’enllaços inclosos a la web.
 • Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a STK SERVEIS VIRTUALS mitjançant via contractual.

D’igual manera, STK SERVEIS VIRTUALS exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure’s a la presència de virus o a la presència d’altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteració en els sistemes informàtics així com en els documents o sistemes emmagatzemats en els mateixos, per la qual cosa STK SERVEIS VIRTUALS no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

 • Errors o retards en l’accés als serveis per part de l’usuari a l’hora d’introduir les seves dades en el formulari corresponent o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de STK SERVEIS VIRTUALS   .
 • Fallades o incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis de l’assetjo web estiguin constantment operatius.
 • Dels errors o danys produïts a l’assetjo web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part de l’usuari.
 • De la no operativitat o problemes en l’adreça d’email facilitada per l’usuari per a l’enviament de la informació sol·licitada.

En tot cas, STK SERVEIS VIRTUALS es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari a l’usuari per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència

8. Enllaços a Altres Llocs Web

STK SERVEIS VIRTUALS no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l’accés al Serveis/contingut de tercers a través de connexions, vincles o links dels llocs enllaçats ni sobre l’exactitud o fiabilitat dels mateixos. La funció dels enllaços que apareixen en STK SERVEIS VIRTUALS és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació en Internet, on podrà ampliar els Serveis oferts pel Portal. STK SERVEIS VIRTUALS no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços o de les conseqüències que es derivin de l’accés pels usuaris als mateixos. Aquests Serveis de tercers són proporcionats per aquests, per la qual cosa STK SERVEIS VIRTUALS no pot controlar i no controla la licitud d’aquests Serveis ni la seva qualitat. En conseqüència, l’usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació i serveis existents en els continguts de tercers.

Queda expressament prohibida la introducció d’hiperenlaces amb finalitats mercantils en pàgines web alienes a STK SERVEIS VIRTUALS que permetin l’accés al present portal web sense consentiment exprés de STK SERVEIS VIRTUALS. En tot cas, l’existència d’hiperenlaces en llocs web aliens a l’empresa, no implicarà en cap cas l’existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s’estableixi l’hiperenlace, ni l’acceptació per part de STK SERVEIS VIRTUALS

9. Tractament de Dades i Utilització de Cookies

D’acord amb l’establert en llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que ens faciliti a través de nostre assetjo web o mitjançant enviaments de correus electrònics, seran incorporats als fitxers declarats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per STK SERVEIS VIRTUALS per a les finalitats descrites en la Política de Privadesa, la qual ha de ser llegida, compresa i acceptada per a la utilització del present portal web.

STK SERVEIS VIRTUALS es compromet al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, per això ha adoptat les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte a tot moment de l’estat de la tecnologia.

En els formularis que recaptin dades personals, cada usuari serà informat sobre les finalitats perquè es recaptin les dades. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades.

D’altra banda, STK SERVEIS VIRTUALS li informa que per visitar el present portal web no queda registrat de forma automàtica cap dada de caràcter personal que identifiqui a un Usuari, en canvi existeix determinada informació de caràcter no personal i no identificable amb un Usuari concret que es recull durant la sessió en directe per a través de dispositius denominats ?cookies? que ens permeten obtenir informació estadística sobre l’ús del portal web per després poder realitzar millores. Tot usuari ha de consultar la nostra política de cookies per navegar per la web.

En qualsevol cas, tots els usuaris tenen dret a exercitar, a qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li assisteixen, mitjançant escrit dirigit a STK SERVEIS VIRTUALS en l’adreça electrònica  info@atenciondellamadas.net

 10. Llei Aplicable i Jurisdicció

Per quantes qüestions interpretatives o litigioses que poguessin plantejar-se serà aplicable la legislació espanyola i en cas de controvèrsia, ambdues parts acorden sotmetre’s, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Sant Vicent del Raspeig – Alacant (Espanya).